ประชาสัมพันธ์โรงเรียน

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา

https://sites.google.com/pracharath.ac.th/huaima/

อ่านเพิ่มเติม การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียนคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยม้า(สุนทรนิวาส)ได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ เพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และเพื่อนักเรียนได้ตระหนักที่จะแสดงความรักและความกตัญญูกตเวทิตาต่อแม่

อ่านเพิ่มเติม ผู้อำนวยการโรงเรียนคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยม้า(สุนทรนิวาส)ได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ เพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และเพื่อนักเรียนได้ตระหนักที่จะแสดงความรักและความกตัญญูกตเวทิตาต่อแม่